ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪೊಲೀಸ್‍ ಠಾಣೆಗಳು

ಪೊಲೀಸ್‍ ಠಾಣೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ

ಠಾಣೆ

ಪೊನ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸ

1.        

ಪಿ.ಐ. ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 0816-2290832

9480802985

womenpstkr@ksp.gov.in

2.        

ಪಿ.ಐ. ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

0816-2271479

 

pidcbtkr@ksp.gov.in

3.        

ಪಿ.ಐ. ಶಿರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 08135-275237

9480802958

siratowntkr@ksp.gov.in

4.        

ಪಿ.ಐ. ತಿಪಟೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 08134-251041

9480802970

tipturtowntkr@ksp.gov.in

5.        

ಪಿ.ಐ. ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 08137-284901

9480802982

badavanahallitkr@ksp.gov.in

6.        

ಪಿ.ಐ. ತುಮಕೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 0816-2278388

9480802945

towntkr@ksp.gov.in

7.        

ಪಿ.ಐ.  ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 0816-2278207

9480802946

trafficeasttkr@ksp.gov.in

8.        

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ತುಮಕೂರು  ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 0816-2278381

9480802948

tumkurruraltkr@ksp.gov.in

9.        

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 0816-2240046

9480802950

bellavitkr@ksp.gov.in

10.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಕೋರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

  0816-2242006

9480802949

koratkr@ksp.gov.in

11.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ತಿಲಕ್‌ಪಾರ್ಕ್‌ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 0816-2278202

9480802981

thilakparktkr@ksp.gov.in

12.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 0816­-2293389

9480802986

jayanagarapstkr@ksp.gov.in

13.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಹೊಸಬಡಾವಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 0816-2278224

9480802951

newextentkr@ksp.gov.in

14.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 0816-2281120

9480802952

kyathasandratkr@ksp.gov.in

15.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಹೆಬ್ಬೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 0816-2241036

9480802953

hebburtkr@ksp.gov.in

16.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 08135-274738

9480802955

kallambellatkr@ksp.gov.in

17.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 08135-272541

9480802957

tavarekeretkr@ksp.gov.in

18.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 08135-271058

9480802956

pnhallitkr@ksp.gov.in

19.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಗುಬ್ಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 08131-222210

9480802959

gubbitkr@ksp.gov.in

20.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಚೇಳೂರು  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 08131-246522

9480802961

chelurtkr@ksp.gov.in

21.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 08131-242222

9480802960

cspuratkr@ksp.gov.in

22.    

ಪಿ.ಐ. ಕುಣಿಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 08132-220229

9480802962

kunigaltkr@ksp.gov.in

23.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಅಮೃತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 08132-225229

9480802963

amruthurtkr@ksp.gov.in

24.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 08132-223338

9480802964

huliyurdurgatkr@ksp.gov.in

25.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ತುರುವೇಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 08139-287466

9480802965

turuvekeretkr@ksp.gov.in

26.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ದಂಡಿನಶಿವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 08139-278355

9480802966

dshivaratkr@ksp.gov.in

27.    

ಪಿ.ಐ.ತಿಪಟೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 08134-251007

9480802967

tipturruraltkr@ksp.gov.in

28.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08134-264710

9480802968

honnavallitkr@ksp.gov.in

29.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08134-258024

9480802969

nvkeretkr@ksp.gov.in

30.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08134-262055

9480802989

kbcrosstkr@ksp.gov.in

31.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 08133-267234

9480802971

cnhallitkr@ksp.gov.in

32.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಹುಳಿಯಾರ್‌ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08133-256150

9480802972

huliyartkr@ksp.gov.in

33.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಹಂದನಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08133-257660

9480802973

handanakeretkr@ksp.gov.in

34.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಮಧುಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08137-282381

9480802974

madhugiritkr@ksp.gov.in

35.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08137-279534

9480802975

kodigenahallitkr@ksp.gov.in

36.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08137-278634

9480802976

midigeshitkr@ksp.gov.in

37.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಕೊರಟಗೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 08138-232136

9480802988

koratageretkr@ksp.gov.in

38.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಕೋಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 08138-236648

9480802987

kolalapstkr@ksp.gov.in

39.    

ಪಿ.ಐ. ಪಾವಗಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 08136-245666

9480802941

pavagadatkr@ksp.gov.in

40.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಅರಸೀಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08136-248433

9480802978

arsikeretkr@ksp.gov.in

41.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ತಿರುಮಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08136-240047

9480802980

thirumanitkr@ksp.gov.in

42.    

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ವೈ.ಎನ್‌.ಹೊಸಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08136-247635

9480802979

ynhosakotetkr@ksp.gov.in

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-02-2023 10:38 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080